?? ????? ?????? ????? ????

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین نهاد ، مهمترین ساز و کار پیش روی نظام های اقتصادی کنونی جهان برای جذب و تخصیص بهینه منابع پس اندازی اقتصاد ملی به مصارف سرمایه گذاری است . بورس اوراق بهادار ، فرصت مناسبی را برای داد و ستد سهام و انواع اوراق بهادار با سررسیددراز مدت فراهم می آورد و ورود به این بازار برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی امتیازی است که به تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز فعالیت های اقتصادی می انجامد. 
بورس منطقه ای زنجان در راستای اهداف کلی سازمان فعالیت های خود را در قالب اهداف ذیل طبقه بندی و اجرا کرده است :
۱-عملکردآماری
۲-امور حقوقی
۳-آموزش ، اطالع رسانی و گسترش فرهنگ سهامداری
۴- خدمات IT
۵-نظارت بر فعالیت شرکت های کارگزاری

 

 

 دی ان ان