- براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم استان در بهمن ماه 1394 معادل 9/8درصد و نرخ تورم کشور معادل 11/8درصد میباشـد که در مقایسه با دي ماه ،94نرخ تورم استان 0/8درصد وکشور 0/4درصد کاهش یافته است

- بررسی روند نرخ تورم طی سالهاي اخیر نشان دهد این نرخ با نوساناتی همراه بوده است. بـر همـین اسـاس نـرخ تورم استان تا شهریور 1392روند افزایشی داشته و در این ماه به بیشترین مقدار خـود (36/6درصـد) رسـیده اسـت. از شهریور 1392نرخ تورم استان روند نزولی یافته و این روند تا بهمن ماه 1393ادامه یافته اسـت. نـرخ تـورم اسـتان در بهمن 1393معادل 14/8درصد بوده است.از اسفند ماه 1393نرخ تورم استان افزایش یافته و این روند تا خـرداد مـاه سال 1394ادامه داشته اسـت. نـرخ تـورم اسـتان در خـرداد مـاه 1394معـادل 15/6درصـد بـوده اسـت. در تیرمـاه 1394مجدداً روند نزولی نرخ تورم استان شروع شده است واین روند تا کنون ادامه یافته به نحوي که نرخ تورم استان در بهمن ماه 1394نسبت به دي ماه معادل 0/8درصد کاهش یافته است

- براساس نتایج اعلام شده، نرخ تورم استان در سال 1393برابر 14/9درصد محاسبه شده است کـه در مقایسـه بـا نـرخ تورم سال 1392استان ( 28/3درصد) معادل 13/4درصد کاهش داشته است. بر همین اساس نرخ تورم کشـور در سـال 1393معادل 14/8درصد بوده است که نسبت به سال قبل (32/1درصد) معادل 17/3درصد کاهش یافته است

- بررسی نرخ تورم استان و مقایسه آن با کشور نشان میدهد نرخ تورم استان تا شهریور 1392از نرخ تورم کشور بیشتر ست بوده. این نرخ در مهرماه سال 1392با نرخ کشوري برابر شده و پس از آن تا بهمن ماه 1393پایینتر از نرخ تورم ست کشور بوده. در این دوره زمانی اختلاف نرخ تورم استان و کشور در اردیبهشت و خردادماه 1393به بیشترین مقدار خود ( 5درصد)رسیده است و پس از آن علیرغم پایین بودن نرخ تورم استان نسبت به کشور، فاصله نرخ تـورم کشـور و استان در حال کاهش بوده به نحوي که فاصله آن در بهمن ماه 1393به پایین تـرین مقـدار خـود (0/4درصـد) رسـیده ست . در اسفند ماه1393نرخ تورم استان معادل 0/1درصد از نرخ تورم کشور بیشتر شده است.

-با صعودي شدن نرخ تورم استان و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم کشور از اسفند ماه ،1393فاصله نرخ تورم استان و کشور یش افزا یافته و در خرداد ماه 1394به بیشترین مقدار خود یعنی 1/4درصد رسیده است

- با نزولی شدن نرخ تورم استان از تیر ماه ،1394این فاصله کاهش یافته به نحوي که در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب به 0/9درصد، 0/6درصد و 0/2درصد کاهش یافته است

- با ادامه روند نزولی، پس از هفت ماه نرخ تورم استان در مهر ،آبان، آذر ، دي و بهمن ماه به ترتیب به میزان 1/6 ،1/1 ،0/6 ،0/2و 2/0درصد از نرخ تورم کشور کمتر شده است

- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در خصوص رتبه بندي استانها به ترتیب از بالاترین نرخ تورم به پایین ترین آن، رتبه نرخ تورم استان زنجان در بین استانهاي کشور در بهمن ماه 22بوده است

- برهمین اساس در بهمن ماه ،1394استان آذربایجان شرقی با 17/8درصد داراي بالاترین نرخ تورم و رتبه اول و استان خوزستان با 7/2درصد داراي کمترین نرخ تورم و رتبه 31در بین استانهاي کشور میباشند

 

 

 دی ان ان