• استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز مینامند در ناحیه ی مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است و مساحتی نزدیک به 369/39 کیلومتر مربع میباشد .این استان دارای 7 شهرستان، 16 بخش، 8 شهر، 44دهستان و 981 آبادی دارای سکنه است و تاریخ بنای آن را همزمان با سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در آن زمان آن را(شهین) یعنی منسوب به شاه نایده اند. از نظر ارتباطی دارای نقش ویژه ای ست. چرا که زنجان با هفت استان دیگر کشور همسایه بوده و از این نظر در سرزمین مابی همتا ست،زنجان در گذشته برسرراه مهم و بازرگانی جاده ابریشم قرار داشته وامروزه به دلیل استقرار بر محور ترانزیتی تهران اروپا نقطه ارتباطی با اهمیتی به شمار می اید.

  • زنجان در دوره ماد از لحاظ جغرافياي طبيعي در ناحيه ماد سفلي (آتروپاتن) قرارداشت. دردوره اسلامي جزو منطقه جبال يا عراق عجم محسوب مي شد. بناي شهر زنجان را به كيومرث، داريوش، بهرام گور و بيشتر به اردشير بابكان ساساني منتسب دانسته اند. اردشير بابكان بعد از بناي اين شهر آنرا شهين يا شاهين(به معناي منسوب به شاه) ناميد. در لغتنامه دهخدا در سرواژه شهین چنین آمده: شهین نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد و گویند این شهر را اردشير بابكان بنا کردهاست، شهري بود بزرگ در میان ری و آذربایگان، مخفف زندگان یعنی اهل کتاب زند است(معروف ترین کتاب آیین زردشتی ساسانی)و گان پسوندی فارسی است که در دوره ساسانیان بر نام مناطق اضافه مي شد(مانند آذربايگان). و زندیگان، زنگان شده و دال او محذوف گردیده است. از اواخر دوره افشاريه با عنوان ولايت خمسه واحد مستقلي بود كه والي داشت. اينكه خمسه مي گفتند به علت وجود پنج طايفه در اين منطقه شامل افشار، دويران افشار، اوصانلو، بيات و خدابنده لو بود.

دی ان ان