در میان شاخص‌های عملکردی اقتصادکلان، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ این شاخص اندازه اقتصاد یک منطقه و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد.میزان تولید ناخالص داخلی در استان زنجان به قیمت جاری طی سال 1389 رقم 41264 میلیارد ریال بوده است که این استان در محصول ناخالص داخلی سرانه با احتساب نفت درسال 1389، در رتبه 19 و بدون احتساب آن در رتبه 16 بین استانهای کشور قرارداشته است. سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور در سال 1389 معادل 87/0 درصد و سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی استان در سال 1389 به ترتیب 2/22 ، 7/31 و 3/44 درصد بوده است. میزان نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1391 ،3/42 درصد بوده و سهم شاغلان  بخشهای کشاورزی،صنعت و خدمات به ترتیب 7/30، 34 و 3/35 درصد بوده است.

?? ????? ????
loading...
loading...


دی ان ان