اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

پرداخت بیش از 941ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 941ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 941ميليارد ريال  تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از1994ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش زراعت  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از1994ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش زراعت توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از1994ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش زراعت   توسط بانك كشاورزي استان زنجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از553ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش باغداری  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از553ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش باغداری توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از553ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش باغداری   توسط بانك كشاورزي استان زنجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از808ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش دامداری  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از808ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش دامداری توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از808ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش دامداری   توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از 33ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش شیلات  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 33ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش شیلات توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از 33ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش شیلات   توسط بانك كشاورزي استان زنجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از557ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از557ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از557ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش مرغداری وطیور  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح گرافیک موشن گرافی مراقبتهای بهداشتی بانک کشاورزی

طرح گرافیک موشن گرافی مراقبتهای بهداشتی بانک کشاورزی

طرح گرافیک موشن گرافی مراقبتهای بهداشتی بانک کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح گرافیک موشن گرافی مراقبتهای بهداشتی بانک کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از461ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از461ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از461ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش مرغداری وطیور  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان