اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

دهمین نمایشگاه تخصصی " ماشین های کشاورزی و سیستم های نوس آبیاری " و " دام و طیور ، شیلات و آبزیان ، سم ، کود و بذر" از تاریخ 4 لغایت 7 آبان ماه 1400 برگزار خواهد شد.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮوﺣﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از اراﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ)ﻓﺮم ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره1( و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺸﺮح اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، واﻗﻊ در زﻧﺠﺎن،ﻣﯿﺪان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻠﻮ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اراﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ)ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺘﻪ( واﮔﺬارﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

پنجمین همایش ملی نقش آفرینی زنان روستائی و عشایری در توسعه پایدار

پنجمین همایش ملی نقش آفرینی زنان روستائی و عشایری در توسعه پایدار

پنجمین همایش ملی نقش آفرینی زنان روستائی و عشایری در توسعه پایدار
زنان روستائی : تولید غذای خوب برای همگان
محل برگزاری : سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
24 مهر ماه ساعت 19-17
لینک همایش : www.iate.ir

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان