اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

تمهيدات لازم در راستاي تامین مطلوب سوخت زمستاني کسبه بازار

تمهيدات لازم در راستاي تامین مطلوب سوخت زمستاني کسبه بازار

پورتال استان زنجان, اخبار استان زنجان, اخبار دستگاههای اجرایی استان, شرکت ملی پخش منطقه زنجان, بازدید میدانی کارکنان منطقه زنجان از نحوه سوخترسانی در بازار زنجان , و روستاهای استان

123456789

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان