اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

امضا و مبادله تفاهم نامه همکاریهای علمی، فناوری و فراوری مشترک در دانشگاه زنجان

امضا و مبادله تفاهم نامه همکاریهای علمی، فناوری و فراوری مشترک در دانشگاه زنجان

امضا و مبادله تفاهم نامه همکاریهای علمی، فناوری و فراوری مشترک بین پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای لاهیجان در حوزه  گیاهان دارویی و چای

اقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا
دانشگاه زنجان

اقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا

دانشـگاه زنجـان بعنوان دانشـگاه مادر اسـتان ضـمن پذیرش مسـئولیت «کمیته دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی سـتاد مبارزه با کروناي اسـتان زنجان» هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است.

1234567

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان