اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

رکورد تن کیلومتر بار خالص و ناخالص حمل شده راه آهن شمالغرب در بیست سال اخیر شکسته شد

رکورد تن کیلومتر بار خالص و ناخالص حمل شده راه آهن شمالغرب در بیست سال اخیر شکسته شد

رکورد تن کیلومتر بار خالص و ناخالص حمل شده راه آهن شمالغرب در بیست سال اخیر شکسته شد افزایش 107 درصدی تن کیلومتر بار خالص و  95درصدی تن کیلومتربارناخالص حمل شده  اداره کل راه آهن شمالغرب

12345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان