اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

انجام هزینه های زیست محیطی مبالغ بر 713 میلیارد ریال در واحدهاي توليدي و صنعتي استان زنجان از سال 1397 تا 1398

انجام هزینه های زیست محیطی مبالغ بر 713 میلیارد ریال در واحدهاي توليدي و صنعتي استان زنجان از سال 1397 تا 1398

با پیگیری هاي بعمل آمده و اعمال نظارت هاي شديد در بخش محیط زيست  انسانی توسط كليه همكاران اداره كل و واحدهاي شهرستاني در طول یکسال گذشته بالغ بر 713 میلیارد ریال هزینه های زیست محیطی در واحدهاي توليدي و صنعتي استان زنجان هزينه گرديده است.

12345678

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان