اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث کانال بتنی
مناقصات استان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث کانال بتنی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای       کددستگاه مناقصه گزار : 3988  

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ازپیمانکاران دارای ظرفیت آماده به کار وحائز  صلاحیت در رشته آب وبارتبه 5 وبه بالا ، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه،  جهت انجام موضوعات مندرج درجدول زیرو بامشخصات و شرایط مندرج دراسنادمناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به صورت الکترونیکی و بابهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir  ،دعوت به عمل می آورد:
شرایط شرکت در مناقصه :
- دارای ظرفیت آزاد،  رتبه وپایه متناسب با بر آورد یادشده وارائه گواهینامه صلاحیت صادره ازسوی سازمان برنامه وبودجه کشور .
-لازم به توضیح است که گواهینامه یادشده  وقتی معتبر وقابل استناداست که مشخصات آنها با مشخصات درج شده درسامانه "اطلاعات عوامل نظام فنی واجرایی کشور" به نشانی  www.sajar.ir     مطابقت نموده ودارای اعتبارنیز باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای       کددستگاه مناقصه گزار : 3988
مناقصات استان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای کددستگاه مناقصه گزار : 3988

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در نظر دارد ، نسبت به خرید، بارگیری ،حمل و تخلیه ورق ژممبرین به همراه ژئوتکستایل به مساحت 23650مترمربع و به ضخامت یک ونیم میلیمتر و عرض حد اقل 7 متر  برای استفاده در استخر روستای اردجین شهرستان خرم دره مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه وبه شرح جداول زیر ،جهت بهره برداری در طرحهای انتقال آب درسطح شهرستان های تابعه استان  واز طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بابهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir  ، اقدام نماید.
 
برخی از شرایط مناقصه:
1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسامانه مذکور ودریافت گواهی امضای  الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

استعلام قیمت بیمه عمر ، حوادث و آتش سوزی

استعلام قیمت بیمه عمر ، حوادث و آتش سوزی

به پیوست جدول تعهدات و شرایط پیشنهادی بیمه تکمیلی عمر ، حوادث و آتش سوزی شاغلین و عمر ، حوادث و آتش سوزی شاغلین بازنشستگان به حضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل ضمن مطالعة دقیق جدول تعهدات و شرایط و همچنین با رعایت موارد ذیل
نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 13:10 روز چهارشنبه شنبه 1401/1/31 به این مدیریت اقدام لازم مبذول فرمائید.

استعلام قیمت بیمه تکمیلی درمان

استعلام قیمت بیمه تکمیلی درمان

به پیوست جدول تعهدات و شرایط درخواستی بیمه تکمیلی درمان شاغلین و بازنشستگان به حضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل ضمن مطالعة دقیق جدول تعهدات و شرایط و همچنین با رعایت موارد ذیل نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی و تحویل اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت 13:10 روز چهارشنبه 1401/1/31 به این مدیریت اقدام لازم مبذول فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای کددستگاه مناقصه گزار : 3988
مناقصات استان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای کددستگاه مناقصه گزار : 3988

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در نظر دارد ، نسبت به خرید لوله های پلی اتیلن در مقادیر، اندازه و با فشار کارکردهای مختلف مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه وبه شرح جداول زیر ،جهت بهره برداری در طرحهای انتقال آب درسطح شهرستان های تابعه استان واز طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بابهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir ، اقدام نماید.

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان